Föreningen Betaniahemmet Verksamhetsidé och Mål 2018


Verksamhetsidé

Föreningen Betaniahemmet ska erbjuda Bostad med särskild service och Daglig verksamhet för brukare med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd.
Föreningen ska erbjuda stöd som ger möjlighet för den enskilde att uppleva god livskvalitet.
Verksamheten ska vara branschledande och ses som ett föredöme ur brukarnas, medarbetarnas, beställarnas och föreningens perspektiv. Utifrån verksamhetsidén har Föreningen Betaniahemmets styrelse formulerat följande mål:
  • 1. Föreningen ska ge stöd som innebär att brukarna upplever en god livskvalité.
  • 2. Verksamheten ska utvecklas med respekt för brukarnas integritet, inflytande och delaktighet.
  • 3. Verksamheten ska vara branschledande inom sitt område och utveckla långsiktiga former för att möta beställares efterfrågan.
  • 4. Föreningens medlemmar ska känna sig trygga med den verksamhet som bedrivs.
  • 5. Föreningen ska vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda arbetsplatser där kunskap och erfarenhet värderas och där delaktighet, ansvarstagande och känsla för helheten står i fokus.
  • 6. Medarbetarna ska uppleva att de har en god och hälsofrämjande arbetsmiljö.
  • 7. Verksamheten ska präglas av en ekonomisk långsiktighet vilket ger förutsättning för ständig verksamhetsutveckling.
  • 8. Ekonomin ska säkerställas genom att ekonomisk och finansiell information tas fram som grund för tidiga reaktioner och formulering av mål och nyckeltal.
  • 9. Kvalitetsarbetet ska utvecklas, system för systematisk uppföljning ska införas för att ge underlag för formulering av mål och nyckeltal samt ständiga förbättringar
  • 10. De som verksamheten är till för ska mötas av tydlig information om verksamheten.
Besöksadress
Lekullevägen 6 A Askim
E-post: info@askimsviken.com

Postadress
Föreningen Betaniahemmet
Box 1124
436 23 ASKIM

Vi ingår i Göteborgs stads upphandling på daglig verksamhet och boenden

Miljödiplomering
Svenskavård

Copyright © 2017 Föreningen Betaniahemmet. All rights reserved.
Ansvarig för web David Almgren.