Föreningen Betaniahemmets övergripande mål 2016

Föreningen har som ändamål att i Sverige bedriva boende och daglig verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd. Grundläggande för föreningens verksamhet är Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade samt FN;s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Föreningen skall driva en trygg, långsiktig och säker verksamhet för hyresgäster, arbetstagare och för de kommuner som köper våra tjänster.

Föreningen skall vara ledande inom områdena autismspektrumtillstånd, flerfunktionsnedsättning samt för gruppen äldre med funktionsnedsättning.

Föreningen skall sträva efter ett fullt utnyttjande av sina resurser genom att utveckla och anpassa verksamheten efter förväntad efterfrågan.

Föreningen skall aktivt marknadsföras genom satsning på extern information och utbildningsverksamhet.

Verksamheten skall verka för att hyresgäster och arbetstagare, efter sina personliga förutsättningar, i full delaktighet och jämlikhet skall leva ett liv som andra

Verksamheten skall utvecklas med största respekt för den enskildes integritet, inflytande och delaktighet.

Genomförandeplaner, där brukarnas behov står i fokus, skall vara basen i föreningens verksamhet.

Verksamheten skall utföras med hög kompetens, med framförhållning och på ett omvärldsorienterat sätt.

Verksamhetsledningen skall kommunicera en klar inriktning när det gäller ledning, arbetsmetoder och kompetensutveckling.

Målen skall årligen utvärderas och vid behov revideras.

Besöksadress
Lekullevägen 6 A Askim
E-post: info@askimsviken.com

Postadress
Föreningen Betaniahemmet
Box 1124
436 23 ASKIM

Vi ingår i Göteborgs stads upphandling på daglig verksamhet och boenden

Miljödiplomering
Svenskavård

Copyright © 2017 Föreningen Betaniahemmet. All rights reserved.
Ansvarig för web David Almgren.